Literatuer en muzyk op sneintemiddei 

12 novimber 2017

Skierstins Feanwâlden

Ale S. van Zandbergen lêst foar út syn nijste roman Famke famke en Willem Verf út syn lêste roman It sinfol bestean. Tuskentroch is der muzyk fan Jaap Louwes.

Seal iepen: 15.15 oere

Start programma 15.30 oere

Tagong: € 5

Moetsje skriuwer en sjonger! Dizze middei wurdt mei mooglik makke troch stipe fan "Boeken fan Fryslân".

Zandbergen Ale

 

 

 Verf Willem