it testamint fan tonnema
gooitzen monsma
kffb, 2018

It testamint fan Tonnema is de debútroman fan Gooitzen Monsma. De haadpersoan, Wytse Riemersma, krijt nei in lange syktocht om wurk úteinlik in baantsje by de notaris. En dat foar in grou lean, hy kin it amper leauwe. It wurk dat er dwaan moat, falt oars net ta: hy moat in soad type en dan it leafst sûnder flaters. Geandewei krijt er mear putsjes. En sa brekt it momint oan dat er in baas fout makket: hy besoarget in testamint op it ferkearde adres. Dêrmei komt de (pikante) ynhâld op strjitte te lizzen. Dêrmei begjinne de problemen foar Wytse, hielendal as de frou fan de notaris 'spesjale gefoelens' foar him blykt te hawwen.

Oaren oer dizze titel