Kursus Libbensferhaal skriuwen – Marga Claus

It is in moaie en sinfolle bezichheid om yn in lytse groep minsken dwaande te wêzen mei it eigen libbensferhaal. Mei bepaalde oefeningen aktivearje wy oantinkens út de jonge jierren. It blykt dat skriuwe yn in groep in soad opsmyt. De kursisten bringe elkoar op ideeën, en sadwaande slagget it hieltyd better om hichte- of djiptepunten út it ferline op papier te krijen. Dat is moai foar it neigeslacht, mar seker ek foar de haadpersoan fan it ferhaal. De skriuwsels liede wer ta weardefolle petearen.

Start Libbensferhaal beginners of trochsetters:
Start: 19 septimber, woansdeitemiddei fan 2-4

Minimaal 6, maksimaal 8 persoanen.

Dizze kursus sit fol, mar der starte hieltyd wer nije kursussen, sjoch dêrfoar op de webside fan dosinte Marga Claus: www.margaclaus.nl

Op 14 novimber kinne der wer nije minsken ynstreame, de kursus giet eins altyd troch mei begjinnende en mear erfaren skriuwers, dus gewoan even op de webside fan de skriuwster sjen foar mear ynformaasje.