Op dit plak ferskynt foar de simmer it kursusoanbod fan Tresoar foar it seizoen 2017-2018.

Yn de maitiid fan 2017 is it noch mooglik yn te tekenjen op de kursus 'Libbensferhaal' fan Marga Claus.
De kursus begjint yn april.


Proaza – libbensferhaal
Guon fan Marga Claus har romans binne yn feite libbensferhalen-mei-in-bewyske-fiksje. It ûnderwerp ‘Libbensferhalen’ is har ding en sa jout se dêr al in oantal jierren mei sukses kursussen oer. Dit kursusjier trije kear: De earste kursus gie los yn septimber 2016, de twadde yn jannewaris 2017. Ynapril is der by foldwaande yntekening in tredde mooglikheid.

Telefoanyske ynformaasje
Mear witte? Jo kinne altyd kontakt op nimme mei kontaktpersoanen Petra Bierma, Marja de Graaf of Teake Oppewal. Skilje mei tillefoannûmer resp. 058 – 789 0 740, 058 – 789 0 792 of 058 – 789 0 789, of stjoer in e-mail nei This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.