Fotoportret Gysbert Japicxpriiswinner Koos Tiemersma troch Tryntsje Nauta

Hjoed is yn Tresoar it portret presintearre dat fotograaf Tryntsje Nauta makke hat fan Koos Tiemersma. Dy krige ferline jier de Gysbert Japicxpriis foar syn roman Einum.
Sjoch ek in earder berjocht.