Yn de hjerst ferskynt in nije útjefte fan it bekende 'hûneboekje' fan Trinus Riemersma. Tagelyk komt ek de oersetting beskikber.