Geboren: 15-10-1962, Groningen

Leven en werk

Alpita (Aaltje Pietertje) de Jong werd in 1962 geboren in Groningen. De thuistaal was Fries. Toen ze zes jaar was, verhuisde het gezin naar Voorschoten. Ze studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde en Algemene Literatuurwetenschap in Leiden en volgde daarna een aanvullend programma Italiaanse Taal– en Letterkunde. Vanaf 1998 schrijft Alpita de Jong over Fries literaire onderwerpen. In 2000 publiceerde ze een bloemlezing van negen italiaanse verhalen in het Fries, en in datzelfde jaar verscheen de grote historische prozabloemlezing Fries stamboek. 500 jaar proza uit Friesland, vertaald in het Nederlands.

In 2003 was Alpita de Jong lid van de adviescommissie voor de Gysbert Japicxpriis van dat jaar. Vanaf 2000 maakte ze deel uit van verschillende adviescommissies binnen het NLPVF en het Fonds voor de Letteren, sinds 1-1-2012 samen het Nederlands Letterenfonds, op het gebied van de Friese literatuur. Ze was werkzaam als docent Friese letterkunde en cultuurgeschiedenis aan de UvA en promoveerde daar in 2009 op een proefschrift over de Europese wetenschappelijke contacten van de negentiende-eeuwse Friese taalkundige en schrijver Joast Hiddes Halbertsma.

Momenteel werkt ze aan een biografie over Halbertsma. Verder is ze vertaalster en schrijvend medewerker voor verschillende letterkundige instellingen.


Belangrijkste publicaties

Proza
2000 : Fries stamboek: 500 jaar proza uit Friesland (samenstelling)

Wetenschappelijk werk
2009 : Knooppunt Halbertsma: Joast Hiddes Halbertsma (1789 - 1869) en andere Europese geleerden over het Fries en andere talen, over wetenschap en over de samenleving

Vertaling
2000 : Under de minsken: njoggen ferhalen (uit het Italiaans)

Verdere informatie
Eigen website


© Tresoar, 24-04-2013