Berne: 23-10-1904, Boalsert
Ferstoarn: 25-09-1970, Mullum

Libben en wurk

Hein Faber wenne nei Boalsert fan 1912 ôf yn Ynskedee, Gladbach, opnij yn Ynskedee, Lonneker, Wytmarsum, Grauwe Kat en Makkum. Sadwaande hat er as jonge op sân ferskillende legere skoallen sitten. Yn Wytmarsum krige er byles fan it haad fan de skoalle en troch him rekke er oan it wurk as notarisklerk yn Makkum.

Lês mear...

Berne: 02-06-1912, EAnjum
Stoarn: 18-12-1983, BALK

Libben en wurk

Pier Feddema is benammen bekend as byldzjend keunstner dy’t diel útmakke fan skildersgroep ‘Yn ’e line’, mar skreau ek in tal boeken. Hy waard berne op in pleats flak achter de seedyk ûnder Eanjum. Hy folge in oplieding ta skoalmaster yn Dokkum, dy’t er yn 1931 ôfsleat mei in heljen fan syn akte. Yn 1938 troude er. Nei de oarloch ferfarde er nei Grins, dêr’t er learaar tekenjen waard oan de kweekskoalle foar beukerliedsters. Nei in koarte perioade yn Balk waard er yn Drachten learaar oan it Ichthus College, dêr’t er oant syn pinsjoen ta wurke.

Lês mear...