Berne: 05-04-1963, It Hearrenfean

Libben en wurk

‘Myn earste gedichten skreau ik as bern yn it Nederlânsk. Dy publisearre ik yn eigen behear en dy bundeltsjes sutele ik dan út by freonen en famylje’, seit Edwin de Groot yn in fraachpetear mei Durk Visser fan de Jouster Courant.

‘Hoewol’t myn heit learaar Ingelsk wie, kom ik net echt út in skriuwerslaach. Mar ik hie al jong belangstelling foar taal. As bern lies ik graach en as tiener begûn ik, dus earst yn it Nederlânsk, gedichten te skriuwen.’
Edwin de Groot is berne en opgroeid op It Hearrenfean, mar hy wennet sûnt 2001 op ’e Haske en wurket as teamlieder OK by sikehûs De Tjongerschans.
Yn datselde ynterview seit De Groot dat it skriuwen fan poëzy foar him in rêstpunt foarmet en in soarte fan meditaasje is, ek omdat er fan himsels ferbaal nochal ekstravert is. Yn syn dichtsjen komt lykwols in oare, mear beskôgjende en mankelike kant fan him nei boppen. In grut foarbyld foar Edwin de Groot is de dichter C.O. Jellema (1936-2003). ‘Lêze dy man’, is syn oprop yn de persoanlike notysjes by syn earste bondel. Yn syn tredde bondel hat De Groot in Fryske oersetting opnommen fan Jellema syn markant fers ‘Drijfjacht’.

Dichter

Edwin de Groot begûn as dichter yn it Hollânsk, mar debutearre yn 2005 yn de Fryske taal mei it gedicht ‘Slachfjild’. Hy publisearre op de literêre ynternettydskriften Farsk en (yn it Nederlânsk) De Contrabas en yn de tydskriften Hjir, Ensafh en de Moanne.
Syn earste Fryske bundel Ik skip ferskynde yn 2008 by útjouwerij Bornmeer. Yn dizze bundel falt op dat De Groot faak gebrûk makket fan sitaten út popsongs fan bygelyks Nick Cave en Talk Talk, dy’t him ta motto en ynspiraasje tsjinje. Besprekker Harmen Wind dogge dizze sitaten wat keunstmjittich oan, mar hy neamt de sfearbeskriuwings fan De Groot in sterk punt en fynt dat syn poëzy ‘mei bewende wurden in persoanlike sizzenskrêft berikt.’ De tematyk fan De Groot is, njonken de klassike tema’s lykas leafde, natoer en fergonklikheid, yn dizze bondel ek rjochte op de tsjintwurdige ynfloed fan de yndustrialisaasje op it lânskip.
OerNet foar te dragen fersen’, in skift út de twadde bondel Tongfal fan De Groot, dat giet oer de ferstoarne heit fan de dichter, seit besprekker Eppie Dam: ‘It binne teare, tagelyk nochteren fersen, frij fan sentimint, dêrmei romte meitsjend foar gefoel.’
Oer it sterkste part fan dizze bondel, it tredde skift mei twa breedsprakige gedichten, seit Dam dat De Groot ‘mear te sizzen hat neigeraden er mear fertelt en wiidweidiger ferhellet’.
Yn 2013 ferskynde De Groot syn tredde bondel, dy’t folslein twatalich útfierd is, de earste helte is frysk, de twadde Nederlânsk.

Edwin de Groot hat as man fan it Skriuwersboun jierrenlang in tige aktyf organisator west fan it ‘Literêr Sirkwy’ en hy is redaksjelid fan Ensafh.


List fan belangrykste wurk

Poëzij
2009: Ik skip
2010: Tongfal
2013: In hazze is in lokkich bern / Een haas is een gelukkig kind

Prizen
2007: Rely Jorritsmapriis foar de gedichtesyklus Yn it omgean
2015: Rely Jorritsmapriis foar it gedicht Kom der noch mar ris om; in ûnbedoarne prins op in kleurfêst wyt hynder

Mear ynformaasje oer Edwin de Groot
Eigen webside
Sietse de Vries, fraachpetear LC 15-02-2013
Hedwig Terpstra, fraachpetear oer In hazze is in lokkich bern op Ensafh., 18-01-2013

[© Tresoar 21-02-2013]