Berne: 1969, Sint-Jabik

Libben en wurk

Hein Jaap Hilarides is berne en opgroeid yn Sint-Jabik, in doarp yn de Bilthoeke fan Fryslân.

Thús waard Biltsk praten, mar syn mem is Frysk. Sadwaande learde er beide talen. Hilarides studearre miljeukunde oan it Van Hall Instituut yn Ljouwert en Grins. Dernei die er yn dieltiid in learareoplieding Ingelsk en in stúdzje Frysk.Yn syn wenplak Amsterdam wurket er as learaar. As muzikant hat er begjin jierren njoggentich diel útmakke fan de Frysktalige popgroep Wiegels Wjukkelmasine. No is er aktyf as pianist/sjonger yn de Rebound Boogie Bent. De Bildtstalige lietsjes binne fan syn hân.

As dichter debutearre Hein Jaap Hilarides yn Hjir (1998, nû. 2), it blêd dêr’t er letter fan yn de redaksje komme soe. Hy dichtet benammen yn it Frysk en it Biltsk, mar ek yn it Nederlânsk. Syn Frysktalige debútbondel Tersk ferskynde yn 2000 by útjouwer Frysk & Frij. Yn syn poëzy lit Hilarides sjen in waarnimmer te wêzen mei in skerp each foar details. Syn fersen lykje ympresjes út de natuer en it libben om him hinne, sawol stêd as plattelân, mei de dichter as taskôger. De lêste jierren brûkt er foaral it Biltsk as taal foar syn poëzy.

Mei kollega-dichter Tsead Bruinja stalde Hein Jaap Hilarides de twatalige sammelbondel Droom in blauwe regenjas / Dream yn blauwe reinjas - Een keuze uit de nieuwe Friese poëzie sinds 1990 / In kar út de nije Fryske poëzy sûnt 1990, gear. Yn de bondel is wurk byinoar brocht fan in generaasje Fryske dichters fan nei de Spiegel van de Friese poëzie (1994). De oanbieding fan de bondel waard folge troch in toernee troch Nederlân fan Fryske dichters fan wa’t wurk yn it boek opnaam is.
Njonken gedichten skriuwt Hilarides ek koarte ferhalen, guon dêrfan binne publisearre yn Hjir, Trotwaer en De Bildtse Post, oaren binne opnaam yn sammelbondels as Fryske simmerferhalen (1997).
Yn 2003 krige er in wurkbeurs fan de provinsje Fryslân foar it skriuwen fan in roman. Joppe is yn 2008 útkommen yn de rige Fryske Modernen.

Wurk
Poëzy
2000: Tersk
2014: Stimd slik (mei byldwurk fan Hendrik Elings)

Proaza
2008: Joppe
2009: De skeakeling
2011: Skoaljonge
2017: De trekker fan Troje

Ferskaat
1997: Griene sjippe : ienakter yn trije dielen
1997: Fryske simmerferhalen (meiwurke oan)
2004: Droom in blauwe regenjas : een keuze uit de nieuwe Friese poëzie sinds 1990 / Dream yn blauwe reinjas : in kar út de nijste Fryske poëzy sûnt 1990  (Gearstaller, mei Tsead Bruinja)

CD’s
2003: Taai as Bildtse klaai
2005: Slingerhaan
2007: Klaine kerktocht

Mear ynformaasje
Webstek fan de skriuwer


Tresoar © 19-04-2010