Berne: 06-04-1960, It Hearrenfean

Libben en wurk

Eric Hoekstra is taalkundige, dichter, oersetter, resensint en kollumnist.

Hy wurket as dialektolooch by de Fryske Akademy en hâldt him dêr dwaande mei ûndersyk nei taalsystemen. Foardat er by de FA kaam, hat er yn Amsterdam oan it Meertens ynstitút yn inselde funksje de ferskillen tusken de dialekten fan Grinslân, Drinte en Noard-Hollân ûndersocht.

Hoekstra hat yn Grins Ingelsk en algemiene taalwittenskippen studearre. Hy publisearret artikels oer taalkunde en fersoarget yn it Friesch Dagblad de kollum Taalgenoat en taalgeniet, dêr't er foar in breed publyk yn skriuwt oer nijsgjirrige taalkundige saken.
Syn kritiken waarden publisearre yn de literêre tydskriften Hjir en Trotwaer en yn de Ynternettydskriften Farsk en Erosmos. Hy joech op eigen manneboet it tydskrift M3 út (1998-2000).

Hy is (mei)oprjochter en foarsitter fan ELF de Stifting Elektroanyske Letteren Fryslân, in stifting dy't ta doel hat om Fryske oersettings fan wurken út de wrâldliteratuer algemien tagonklik te meitsjen.
In oare doelstelling  fan ELF is, om te besykjen ôfspraken te meitsjen mei útjouwers fan Fryske boeken, om boeken dy't net mear ferkocht wurde digitaal op te slaan. Op dy wize kin der in digitale biblioteek oanlein wurde om sokke boeken te bewarjen en in twadde libben te jaan. Datsoarte literatuer bliuwt op sa'n wize beskikber en kin foar wa't dat wol ek útprinte wurde. In fergelykber projekt is de Nederlânsktalige side Project Laurens Jz Coster, in digitale biblioteek mei klassieke wurken út de Nederlânske literatuer.

Publikaasjes
Yn 1997 publisearre Hoekstra as 'kommersjeel humorist' it hollânsktalige boekje Dat zijn nou typisch Friezen.

Syn earste dichtbondel De floeibere bân: kronyk fan in dichterslibben ferskynde yn 2000. De ûndertitel fan de bondel makke Hoekstra wier troch op de rjochtersiden it fers ôf te printsjen en op de linkerside kommintaar te jaan op it ûntstean fan it gedicht. Sa'n manier fan wurkjen wie nij yn de Fryske literatuer. Sa 'holp' de dichter de lêzer op in humoristyske en tagelyk sinyske wize de fersen tagonkliker te meitsjen. De bondel, yndield yn de skiften 'Bewûndering', 'Ferachting', 'Oergeunst' en 'Meilijen', neffens de emoasjes dy't in dominearjende rol spylje yn de fersen, jouwt sa't Hoekstra it sels seit 'in plaatsje fan myn siel'. It skift 'Bewûndering', mei it titelfers 'De floeibere bân' hat dêr it grutste plak yn.

Yn datselde jier 2000 ferskynde by útjouwer Bornmeer Dat sei Zarathustra : in boek foar alleman en foar gjinien, de oersetting dy't Eric Hoekstra makke fan Also sprach Zarathustra fan Friedrich Nietzsche. Troch de útjefte fan dy oersetting joech Hoekstra in belangryk filosofysk-literêr monumint in plak yn de Fryske literatuer. (Nietzsche neamde it sels syn belangrykste wurk). Hoekstra hat de kar foar Nietzsche makke omdat er him as tinker ynspirearret.Yn in fraachpetear mei Fedde Dijkstra yn de Leeuwarder Courant (20-07-2001) seit er dêr oer: 'Ik fyn dat er nijsgjirrich tinkt. It tinken is echt in aventoer by Nietzsche. Dêrby lit er him troch neat beheiningen oplizze. Dat fyn ik moai.' Dêrfoaroer seit Jabik Veenbaas yn syn besprek fan it boek (LC 12-01-2002), dat Hoekstra net oer in 'kritysk filter' beskikke soe nei guon ideeën fan Nietzsche ta en likemin war dwaan soe om Nietzsche yn kultuerhistoarysk perspektyf te setten.

Yn 2002 krige er foar syn oersetting fan Also sprach Zarathustra de Dr. Obe Postma-priis, de provinsjale literêre priis foar oersettings fan de provinsje Fryslân.

De oersetting fan in twadde wurk fan Nietzsche Jenseits von Gut und Böse ferskynde yn jannewaris 2003 ûnder de titel Oarekant Goed en Kwea.

List fan belangrykste wurk

Romans
2007: Kening fan de junks
2007: Libje goed :op nei de tonne
2013: Lofts! Rjochts! Lofts! Rjochts! In Fries yn Afghanistan

Poëzij
2000: De floeibere bân : kronyk fan in dichterslibben
2002: Yn 'e fal fan jûn [mei Eeltsje Hettinga ûnder de skûlnamme Hu Thung Song]

Oersettings
2000: Dat sei Zarathustra : in boek foar alleman en gjinien (oersetting: Also sprach Zarathustra fan Friedrich Nietzsche)
2003: Oarekant goed en kwea : foarspul fan in filosofy fan 'e takomst (oersetting: Jenseits von Gut und Böse fan Friedrich Nietzsche)
2004: Trije komeedzjes fan Shakespeare
2012: Bhagavad Gita, It liet fan God / Het lied van God

Ferskaat
2014: Alde meuk? - Essays oer klassikers yn de Fryske literatuer (y.g.m. Friduwih Riemersma en Tryntsje van der Steege)

Prizen
2002: Dr. Obe Postma-priis foar Dat sei Zarathustra : in boek foar alleman en foar gjinien

Mear ynformaasje
'Friese literatuursite' fan Jelle van der Meulen
Hedwig Terpstra, Ensafh. 26-10-2012

© Tresoar, 15-10-2007