Berne: 17-02-1956, Hitsum

Libben en wurk

Jarich Freark Hoekstra is yn Hitsum berne. Hy studearre Noarsk en Frysk oan de RUG, mei as byfakken âld- en nij Iislânsk.

Hy wurke tusken 1981 en 1999 as frisist oan de Fryske Akedemy. Sûnt 1999 is er wurksum as heechlearaar Frysk oan de Christan-Albrechts Universiteit fan Kiel en projektlieder fan it Noardfrysk wurdboek.

Skriuwerij
Jarich Hoekstra en syn kompaan Harke Bremer binne al sûnt ein jierren santich in fêst span oersetters. Har grutte taalrykdom en kreatyf fermogen stelden har by steat om de praattaal fan strypferhalen as fan Asterix oer te bringen yn tige orizjineel Frysk, mar ek it eptige en aparte idioom fan Marten Toonder yn dy syn Bommelferhalen.
Hoekstra en Bremer winne yn 1996 De Obe Postmapriis, dêr’t deputearre Mulder yn syn taspraak fan seit: ‘Hy (Bommel) spreekt geen doorsnee Nederlands dus kan (hij) dat in het Fries ook niet doen. Van de vertaler vraagt dat een scherp Fries taalbesef in soepel taalgebruik. Hoekstra en Bremer zijn erin geslaagd om de vreemde Bommeliaanse termen herkenbaar terug te laten komen in het Fries. Hiermee hebben zij aangegeven hoe groot de mogelijkheden van het Fries zijn.’ (Profyl, nr. 12 des. 1996) As tredde rige oersettingen binne dêr de strypferhalen oer de aventoeren fan kaptein Rob troch Pieter Kuhn.
Bremer en Hoekstra skreaune ek eigen proazawurk. It earste, Hâld faasje!, is in kolderyk ferhaal oer in learaar maatskippijlear en biology dat ris karakterisearre waard as in ‘strypferhaal sûnder plaatsjes’, it twadde, De Frouwepenje, in fernimstige histoaryske detektive dy’t spilet yn East-Fryslân ûnder it ting fan de Upstalbeam yn 1323. It boek falt op troch syn knap plot en markant taalgebrûk.

Mear oer dizze auteur
Hedwig Terpstra, fraachpetear op Ensafh, 07-09-2014

Bibliografy (mei Harke Bremer)

Proaza
1995: Hâld faasje!
2009: De Frouwepenje
2013: Leffert

Oersettingen

Asterixferhalen troch R. Goscinny en A. Uderzo
1978: Un ferhaal fon Asterix de Goljer [yn de stavering neffens it saneamde ‘Utstel I’]
1978: In ferhaal fan Asterix de Galjer
1980: De gouden sichte
1981: De grutte kleau
1981: De Goaten

Aventoeren fan kapitein Rob troch Pieter J. Kuhn
1996: De aventoeren fan it sylskip 'De Vrijheid'. De aventoeren van kaptein Rob, diel 1
1996: It geheim fan ’e Boskplaat
1997: De speurtocht fan ’e ‘Vrijheid’
1997: De thúsreis fan ’e ‘Vrijheid’
1998: Aventoer op Pampus

Bommelferhalen fan Marten Toonder

1994: It kwea-each


1995: De boppebazen


1996: It kukel


1996: De útfalsels


1997: De fleurige útkyk


1997: It foarlân


1998: De witmûtse


2000: De unistan

 

2000: Uniek, hm...unyk fan Marten Toonder


2001: De einichste ein


2007: Tom Poes en it spoek fan Bommel State

2015: De Ferjilder


Prizen
1996: Obe Postma-priis foar de oersettingen It kwea-each en De boppebazen út it Nederlânsk

Mear oer Jarich Hoekstra
Petear mei Hedwig Terpstra op Ensafh. 07-09-2014

(c) Tresoar, bywurke 14-11-2014