Berne: 19-01-1976, Drachten

Libben en wurk

Arjan Hut groeide op yn Surhústerfean en wennet yn Ljouwert. Nei it ateneum studearre er Frysk en Ingelsk oan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. 

Dichter
Skriuwe hat Arjan Hut feitlik syn hiele libben al dien. Op it Lauwerskolleezje yn Bûtenpost siet er yn de redaksje fan de skoalkrante. Hy begûn mei it skriuwen fan gedichten yn 2000. Eins wie er fan doel om lietteksten te skriuwen, mar wat er skreau like mear op gedichten. Fersen fan syn hân waarden opnaam yn literêre tydskriften as Hjir en yn de ynternet tydskriften Kistwurk en Farsk
Syn debútbondel Nachtswimmers ferskynde yn 2004 by útjouwerij Bornmeer. De bondel waard troch kritisy en lêzers tige posityf ûntfongen. Dat Arjan Hut in grut muzykleafhawwer is, is ek te sjen oan syn bondel, dy’t opboud is as in konsert: it begjint mei it fers ‘Nachtswimmers ûvertuere’, dat folge wurdt troch it skift ‘Nachtswimmers 1’, it twadde skift hat as titel ‘Wolkom yn de foyer’ en it tredde en lêste diel ‘Nachtswimmers 2’.  
Kaaiwurden yn de gedichten binne romantyk en leafde, yn tsjinstelling ta dat romantyske tema binne de fersen net swiet, mar wit de dichter in somtiden surrealistyske, spoekeftige sfear op te roppen. Hy brûkt derby neist hjoeddeistige taal ek argayske wurden en somtiden makket er sels nije wurdkombinaasjes.
Arjan Hut makket ûnderskie tusken wurk dat er ûnder syn eigen namme publisearret en wurk dat er ûnder de skûlnamme Goaitsen Andringa yn it ljocht jout. As Arjan Hut is er kritysk op himsels en lit er gedichten lang lizze om te ‘rypjen’, as Goaitsen Andringa is er gystener, lit er de remmen los en doart er mear. Syn stedsgedichten binne rjochte op in breed publyk en moatte dêrom tagonklik wêze, dat wol net sizze dat er konsesjes docht oan de kwaliteit fan dy gedichten.
Nei it útkommen fan syn earste bondel Nachtswimmers ferskynde in bondel mei syn stedsgedichten, ûnder de titel 05 06. De titel fan dy, twatalige, bondel slacht op syn jierren as stedsdichter en is tagelyk in knypeach nei de stjerdatum fan Pim Fortuyn. Fierders wurket er as redakteur oan ferskate oare útjeften.

Stedsdichter
Yn jannewaris 2005 waard Arjan Hut mei it gedicht ‘Under de toer’ keazen ta stedsdichter fan Ljouwert. Hy wie dêrmei de earste stedsdichter fan de Fryske haadstêd, oansteld foar in perioade fan twa jier. It stedsdichter wêzen joech in nije ympuls oan syn dichterskip. Der kaam fan alles op him ôf: optredens, fersiken om sit te nimmen yn ferskate sjuery’s en redaksjes en om in bydrage te leverjen oan publikaasjes yn en bûten Fryslân.

Arjan Hut wie mei-oprjochter en redaksjelid fan Doar (2003-2008), in ynternetpoadium foar jonge Fryske talinten. Yn febrewaris 2006 is it Doar Boek presintearre, dat in seleksje befettet fan earder yn it tydskrift publisearre wurk. Arjan Hut en Elizabeth Hietkamp wiene de besoargers fan it boek. Fierder sit Hut yn de redaksje fan ‘go-gol.nl.’, dêr’t er benammen stikken oer muzyk en syn radiokollums foar Omrop Fryslân op publisearret. Foar de omrop hat er in tydlang in radiokollum skreaun en foarlêzen.

Wurk fan Arjan Hut is opnaam yn ferskate sammelbondels, ûnder oaren yn Droom in blauwe regenjas (2004), yn it trijetalige projekt fan Eeltsje Hettinga en Elske Schotanus Gjin grinzen, de reis/ Geen grenzen. de reis/ No borders, no voyage (2004) en yn de bondel De honderd Mooiste Friese Gedichten (2006).

Yn 2010 ferskynde by de Afûk syn tredde dichtbondel Tin.
Yn de jierren dêrnei skreau er resinsjes foar De Moanne en foar it Friesch Dagblad, benammen op it mêd fan de populêre muzyk.

List fan belangrykste wurk

Poëzij
2004: Nachtswimmers
2007: 0506 : stadsgedichten & klokslag van Leeuwarden / stedsgedichten & klokslach fan Ljouwert
2010: Tin

Berneboeken
2007: Toe no! - ferhalen foar bern dy't derom freegje (mei Elizabeth Hietkamp)
2017: Rely Jorritsmapriis (gedicht: Opgean)

Ferskaat
2008: Onferjitlik lok: stikken (radiokollums)