Berne: 15-10-1962, Grins

Libben en wurk

Alpita (Aaltje Pietertje) de Jong waard yn 1962 berne yn Grins. Har âldere broers en suster wiene yn Ljouwert berne en thús waard Frysk praten. Doe’t se seis wie ferfarde de húshâlding nei Voorschoten by Den Haach. Nei har stúdzje Nederlânske Taal- en Letterkunde en Algemiene Literatuerwittenskip yn Leien folge se in oanfoljend programma Italjaanske Taal- en Letterkunde. Sûnt 1998 publisearret se oer Fryske literatuer.

Yn 2000 kaam se mei in bondel Italjaanske ferhalen, oerset yn it Frysk, en mei de histoaryske blomlêzing Fries stamboek 500 jaar proza uit Friesland, in seleksje fan Frysk proaza yn it Nederlânsk. Yn 2003 wie se lid fan de advyskommisje foar de Gysbert Japicxpriis. Se wurke as dosint Fryske letterkunde en kultuerskiednis oan de Universiteit fan Amsterdam en promovearre dêr yn 2009 op in proefskrift oer Joast Halbertsma syn kontakten mei oare taalgelearden yn Europa. Op it stuit wurket se oan in biografy fan Joast Halbertsma. Dêrnjonken is se oersetter en skriuwer foar ferskate letterkundige ynstellings.
Wurk
Ferskaat 2000: Fries stamboek: 500 jaar proza uit Friesland (gearstalling) 2009: Knooppunt Halbertsma: Joast Hiddes Halbertsma (1789 - 1869) en andere Europese geleerden over het Fries en andere talen, over wetenschap en over de samenleving

Oersetting 2000: Under de minsken: njoggen ferhalen (út it Italiaansk)

© Tresoar, 24-04-2013.