Berne: 11-10-1955, Burdaard

Libben en wurk

Elske Kampen waard grut yn Burgum yn in frysksinnige húshâlding. Har heit Herre Kampen wie sjoernalist, fakbûnsman en in skoft wethâlder foar de PvdA yn Tytsjerksteradiel; mem Dukke van der Meer joech op lettere leeftyd lêzingen oer Nynke van Hichtum. Elske Kampen folge de Pedagogyske Akademy yn Drachten en dêrnei de learareoplieding tekenjen, net om les te jaan mar om mei tekenjen en skilderjen oan de slach te gean.


De byldzjende keunst, sa die bliken, wie net de goede rjochting om har artistyk yn te uterjen. 'Skilderijen komme te direkt by my binnen. Ik bin al gau fol, as ik in pear wurken sjoen ha. Dan moat ik earst bekomme, oars nim ik de rest net mear op. Taal, dêrfoaroer, komt folle yndirekter binnen.' (fraachpetear mei Marijke de Boer yn De Moanne nr 8. 2008).

Dichter
Nei har fyftichste sette se har ta dichtsjen. Se folge poëzijkursussen by Tsjêbbe Hettinga en Abe de Vries by Tresoar. Se publisearre op de Skriuwerskalinder, yn Hjir, De Moanne, Ensafh en skreau gedichten foar de foardrachtskriich 'FeRstival' foar it Fuortset Underwiis en wûn literêre prizen. Se makke lietteksten foar û.o. Nanne en Ankie en Frederike Kleefstra. Nederlânsktalich wurk fan har ferskynde yn sammelbondels mei jeugdpoëzij dy't Querido útjoech ûnder redaksje fan Ted fan Lieshout: Wie heeft er hier met verf lopen smijten (2010), Vijf draken verslagen (2011) en Er zit een feest in mij (2012).
Dichtsje is foar Kampen in foarm fan oarderje en harmonij skeppe. Har byldzjende oanlis komt werom yn har skriuwen. 'Mei harmony skeppe je in byld yn konsintrearre foarm. In bepaalde fersfoarm, lykas it sonnet mei rym- en foarmtwang, twinge jin dêr ek ta. Ik hâld noch altyd fan de sonnetfoarm, mar kies sels foar in oare foarmtwang. As in gedicht fan my út fiif strofen bestiet, dan moatte dy alle fiif deselde foarm ha, wat oantal en lingte fan de sinnen oangiet. De beheining twingt my om ta de essinsje te kommen.' (selde fraachpetear as boppe).
Yn septimber 2011 publisearre Elske Kampen in nijsgjirrich stik op it Ensafh-foarum, dêr't se der oan 'e iene kant foar pleitet om poëzij (mar ek byldzjend keunst) safolle mooglik ta jin te nimmen en te ynterpreterjen sûnder ynkadering of ynkleuring foarôf, mar har oan 'e oare kant ek realisearret dat je dêrmei wêzentlike ynformaasje 'misrinne' kinne.


List fan belangrykste wurk

Poëzij
2010: Fan glês it brekken
2011: Lytse werklikheid [in bondel mei fersen fan Elske Kampen, Grytsje Schaaf en Abe de Vries by skilderijen fan Jopie Huisman]
2012: Dit is it gedicht / Dit is het gedicht (foar bern fan 11 jier en âlder, mei kollaazjewurk fan de dichter)
2014: Man en mem
2017: Ynbyld

Prizen

Fedde Schurerpriis en Fedde Schurerpublykspriis
2012: Fan glês it brekken

Rely Jorritsmapriis
2008: fers 'Trije dagen' en ferhaal 'De opdracht'
2009: fers 'Sy is, taal is altyd'

Oare prizen
2009: Priisfraach Je Maintaindrai, priis foar it fers 'Altyd de loft', opnommen yn Mijn land is groen, mijn land is mooi

Nominaasjes
2013: Simke Kloostermanpriis 2013, Dit is it gedicht
2013: Shortlist Gysbert Japicxpriis mei Fan glês it brekken
2017: Gysbert Japicxpriis mei Man en mem


Mear ynformaasje oer Elske Kampen
Eigen webside
Artikel Mei ik Jacoba wêze... op Ensafhoarum
Marijke de Boer, ' 'Myn lichem seit dat it net oars moat as sa' ', De Moanne 2008, nr 8, p. 35-36.
Boeken, brieven, hânskriften ensafh yn de katalogus fan Tresoar
Hedwich Terpstra, Ensafh. 23-11-2012
Abe de Vries, besprek Man en mem Friesch Dagblad, 30-12-2014

Tresoar, 6 april 2012 / bywurke 31 oktober 2012