Berne: 02-10-1954
FerSTOARN: 29-02-2016

Libben en wurk

Op 29 febrewaris is yn har wenplak Bitgummole Auck Peanstra ferstoarn. Se wie al in skoft siik, yn de simmer fan 2014 wie kanker by har fêststeld. Ferline jier, yn 2015, wûn se in Rely Jorritsmapriis mei har gedicht ‘Wûnderdokter’.

Dêr priizge se de genêskunde yn, dy't har by alle fertwifeling 'útstel jûn [hie] fan it kâlde grêf'. Yn it earstoan liken de behannelingen goed oan te slaan. Nei in foech jier kaam de sykte lykwols werom. By de priisútrikking fan de prizen begjin oktober 2015 wie se wol oanwêzich, ferswakke troch wat se meimakke hie.

Auck Peanstra wurke yn it beuker- en basisûnderwiis. Se publisearre al yn de jierren santich yn de Lyrische Courant. Yn de jierren njoggentich, doe’t de bern grutter wiene en op skoalle sieten, fûn se de tiid om har mear ta skriuwen te setten, en nei har debútferhaal yn 1991 folge in lange rige boeken. Har hert lei by de berne- en jeugdliteratuer, mar se skreau ek in oantal romans foar folwoeksenen. Se ferstie de keunst om yn har ferhalen foar bern ûnderwerpen te betinken dy't ticht by de bernewrâld oanslute en hie in realistyske fertelstyl. Se wie ek ien fan de kreative geasten fan it Tomke-projekt. Har wurk is populêr by de lêzers, mei omdat se der in soad op útgie om oer har wurk te fertellen.

Auck Peanstra sette har ek yn foar de literêre organisaasjes. Se wie jierren aktyf yn Berneboekepraat fan It Skriuwersboun, letter opgien yn It Fryske Berneboek; foar dy rûnten siet se ek yn it bestjoer fan It Skriuwersboun. Mei har nuchtere ynslach wie sy dêr in stabile faktor as de seeën soms heech giene. Se wie ek in skoft redaksjelid fan de Skriuwerskalinder en fan 2009-2011 siet se yn de sjuery fan de Junior Rely.
Se wie oertsjûge humanist; de lêste jierren wurke se ek as Frysktalich funerêr sprekker by de St. Humanistische Uitvaartbegeleiding. Yn dy kontekst kaam har lêste Tomke-boekje ta stân, Leave pake Durk en yn it Nederlânsk Lieve opa, ik mis je zo.


Mensenlinq

i.m.-stikken
FD 03-03-2016
Froon Akker blog 03-03-2016
Henk van der Veer, dagboek 03-03-2016
Jan Schotanus op de Moanne 07-03-2016

[haadtekst pleatst 2 maart 2016]