Berne: 29-06-1956, easterlittens

Libben en wurk

Ale Sietse van Zandbergen waard grut yn Easterlittens, syn heit wie slachter. Midden jierren tachtich waard er learaar wiskunde oan it ‘Magister Alvinus’ yn Snits, dêr’t er noch hieltyd wurket.


Yn in fraachpetear joech er oan dat er der yn Easterlittens wat útrûn. Sa wie er yn syn jeugd mear ien fan de piano en it postsegelsammeljen as fan it keats- en fuotbalfjild, hy draaide ‘Soft Machine’ en ried op in Puch, in pear fan de autobiografyske details dy’t er ferwurke yn syn debútroman Littenser merke.

Skriuwer
Fan 1979 oant 1986 levere Van Zandbergen geregeld bydragen oan Fryske periodiken, it meast oan De Strikel, it ‘moanneblêd foar Fryslân’. Yn neifolging fan Jan J. Bylsma – ek in Strikelman – begûn er syn twadde inisjaal S. konsekwint te brûken yn syn skriuwersnamme. Mei yngong fan 1984 folge er Rink van der Velde op yn de redaksje fan De Strikel. Hy wie trije jier redaksjelid mar skeide der mei út fanwegen drokten mei wurk, lytse bern thús en ek omdat er ûnder syn publyk de jongere garde miste. Om deselde reden loek er him werom út it bestjoer fan It Skriuwersboun.
Yn april 1988 sette er tegearre mei tekener Geart Gratama útein mei in strip yn it wykblêd Frysk en Frij, ‘Urbe en Orbe. It multifunksjoneel sintrum’. In priuwke is hjirûnder te finen. Yn twa jier ferskynden 82 ôfleveringen.
Letter pakte Van Zandbergen de útdaging op om oan in roman te begjinnen. Hy wurke fjouwer jier oan Littenser merke, de roman dêr’t er yn 2013 mei debutearre. Nei eigen sizzen betocht er syn tekst as er op ’e fyts nei it wurk gie, fan Ljouwert nei Snits, en werom. Jûns skreau er it dan op.

It súksespaad fan Littenser merke
Nei it útkommen yn 2013 krige it debút fan Van Zandbergen poerbêste resinsjes (sjoch oan de ein fan it boekprofyl). Yn febrewaris 2014 krige de skriuwer de Rink van der Veldepriis foar it bêste proazaboek fan de twa foargeande jierren. Yn it sjueryrapport wurdt it folgjende oer it boek skreaun: ‘Van Zandbergen lit syn karkaters wrakselje mei it feroarjen fan de tiid, en mei harren gefoelens en oertsjûgings yn in sprankeljende taal en mei in skerp each foar tekenjende details en grutte gebearten allyk.’
Yn maaie dat jiers krige er ek de Douwe Tammingapriis, foar it bêste debút fan de ôfrûne jierren.
De roman is ek opnommen yn de brosjuere Ten books from Holland (2014) fan it Letterenfonds, mei it each op de Frankfurter Buchmesse fan oktober 2014.
It boek wist it paad nei de lêzers ek te finen. Yn ’e hjerst fan 2014 ferskynde de fjirde printinge en it liket dêrmei in bestseller te wurden.

Bibliografy

Roman
2013: Littenser merke
2017: Famke famke

Prizen
2014: Rink van der Veldepriis foar Littenser merke
2014: Douwe Tammingapriis foar Littenser merke

Nominaasjes
2015: Shortlist Gysbert Japicxpriis: Littenser Merke

Mear ynformaasje oer Ale S. van Zandbergen
Fraachpetear fan De Moanne 15-05-2015
Fraachpetear Sietse de Vries, LC 28-06-2013

Media
Ale S. van Zandbergen oer Littenser merke :
Truus van Zandbergen, desimber 2013
Boek fan de moanne, april 2014

Earste ôflevering fan de strip ‘Urbe en Orbe’, út Frysk en Frij 30-04-1988