Oer Sirkwy

Sirkwy.frl is de webside fan Tresoar foar dokumintêre ynformaasje oer de Fryske literatuer. De...

Aginda

Nij ferskynd wurk - In seleksje

Sipke vindt een kievietsei / Sipke fynt in ljipaai

Super!

As ik letter grut bin

Berber Spliethoff
Mear lêze oer dit boek >>>

Dwaaltún

Anders Rozendal
Mear lêze oer dit boek >>>

De tsjûgen fan de macht

Aggie van der Meer
Mear lêze oer dit boek >>>

Anne Wadman 1919-1997

It sjaaltsje

Sânfirdo

KURSUSSEN 2019-2020