Update juny 2020: foar mear ynformaasje oer it trochgean yn koroanatiid kinst by Jetske Bilker telâne, sjoch hjirûnder.

De FreMiBu is in treffen op in ynformeel en sfearfol plak dat net ôfhandich gelegen is.
Grand Café Wouters oan it stasjonsplein yn Ljouwert foldocht skoan oan de kritearia.

Lês mear...