In telefoannûmer draaie en dan in gedicht hearre, wie jierren lang hiel populêr. Operaesje Fers waard ynternasjonaal nijs doe’t in groepke Fryske dichters der yn 1968 mei begûn. It wie de earste dichterstillefoan op ‘e wrâld. Tsjintwurdich ha wy Google en YouTube. Yn ús Kafee De Gouden Leeuw is it mooglik om in seleksje fan de gedichten dy’t oait te hearren wiene oer de telefoan, opnij te beharkjen.
 
Op tongersdei 26 jannewaris nimme wy de dichterstelefoan yn gebrûk! By de feestlike presintaasje fan de dichterstelefoan mei alle poëzy fan Operaesje Fers - op ‘e nij digitalisearre - sil Syds Wiersma fan it Frysk Film & Audio Argyf, dichters út it ferline freegje nei hoe’t dat yn dy tiid gie en bysûndere opnames hearre litte út it argyfmateriaal fan Operaesje Fers. Dichters fan de earste oere sille deroer fertelle en wa wit sille sy ek noch in gedicht fan doe foardrage.
Lês mear...

De ferneamde gedichtejûn fan Frysk literêr tiidskrift Ensafh hâldt de jierlikse gedichtejûn diskear yn it Kafee fan Tresoar. Dichters komme mei eigen wurk of lêze harren favorite gedicht fan oare dichters foar. 

27 jannewaris, 19.00 oere, yn literêr kafee De Gouden Leeuw yn Tresoar, Ljouwert.

Tsead Bruinja, de man dy’t ‘Dichter des Vaderlands’ west hat, hat 101 gedichten út it Keninkryk fan 1945 oant no gearstald yn ‘De eerste bloemlezing van de Nederlandse poëzie’.

Wy sille yn petear mei Tsead oer it wêrom fan it boek, mei in seleksje fan de Fryske bydragen dy’t yn it boek steane. Ek binne de stimmen fan Fryske dichterskanonnen lykas Tiny Mulder en Tsjêbbe Hettinga te hearren. De presintaasje is yn hannen fan Doete Stenekes.
Lês mear...