De Gysbert Japicx Holckema Stichting presintearret:

TIIDGENOATEN Teäterkonsert
14 oktober-24 oktober 2021

Dêr’t ferline en no inoar reitsje

Lês mear...

Yn 2021 wurdt de Gysbert Japicxpriis, de heechste literêre priis yn Fryslân, wer takend. Yn 2019 krige Aggie van der Meer de priis foar har folsleine oeuvre. Diskear giet de priis nei in dichter dy’t wurk publisearre hat yn de perioade 2017 oant en mei 2020, mei-inoar binne dat sa’n fyftich dichtbondels. De advyskommisje, besteande út Nynke Heeg, Hein Jaap Hilarides en Jannes van der Velde, binne drok oan de gong. Yn de earste wike fan novimber stiet de Gysbert Japicxpriis en de winner sintraal by in oantal aktiviteiten. Op 6 novimber wurdt de priis útrikt yn in feestlik programma. Tresoar fiert út namme fan Provinsje Fryslân de organisaasje fan de priis út. 

Lês mear...