De FreMiBu is in treffen op in ynformeel en sfearfol plak dat net ôfhandich gelegen is.
Grand Café Wouters oan it stasjonsplein yn Ljouwert foldocht skoan oan de kritearia.

Lês mear...

Pleatslik belang Twizel organisearret, yn ferbân mei har 100-jierrich bestean, op sneon 7 septimber 2019 de tredde Simke Kloosterman Rintocht, in kuiertocht troch de Noardlike Fryske Wâlden.

Yn Twizel stiet it Simke Kloostermanhûs, dat beheard wurdt troch it Simke Kloostermanlien. It Lien beheart alle besittingen dy’t Simke achterliet, lykas it hûs, de biblioteek en de landerijen. In part fan it hûs is ynrjochte as âldheidkeamer, hjir hinget noch de sfear fan doe en rûkst noch de 1900 rook. Simke Kloosterman hat krekt foar har ferstjerren yn 1938 in testamint makke dêr’t yn fêstlein is dat har besit sa goed mooglik bewarre bliuwe moast. Nei oanlieding dêrfan is yn itselde jier it Simke Kloostermanlien oprjochte. It bestiet noch altyd en is tige aktyf mei de promoasje fan de Fryske skriuwster. Sa hat it Lien yn gearwuring mei Pleatslik Belang Twizel it Simkepaad oanlein, in kuierpaad troch de Twizeler Mieden.

Ien kear yn de trije jier wurdt de Simke Kloostermanpriis útrikt, in priis fan mar leafst € 5000,- foar it bêste Frysktalige berneboek. Fierder wurde der foarlêswedstriden hâlden.

De minsken kinne in moaie kuier ferwachtsje troch it prachtige kûlisselânskip fan de Fryske Wâlden, yn 5, 20 of 40 kilometer mar leafst. Troch in gebiet dêr’t Simke libbe hat, dêr’t har gedichten oer geane en dêr’t de bekende roman De Hoara’s fan Hastings him ôfspilet. Underweis is der muzyk en teater. Der binne plannen om sketskes út it libben fan Simke te spyljen, muzyk hearre te litten dêr’t sy fan hood en hapkes klear te meitsjen út har itensiedersboek.

Op 10 septimber oansteande is it 60 jier lyn dat de stifting Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum (FLMD) oprjochte waard. Yn 2002 is it FLMD opgien yn Tresoar, mar it beheart noch altyd in pear fûnsen om projekten te stypjen dy’t bliuwende wearde hawwe foar de Fryske literatuer, lykas oarspronklik Frysktalich wurk, de Skriuwersarke en in tal prizen. Op sneontemiddei 14 septimber sil dat jubileum mei in feestlik programma yn Tresoar fierd wurde. Mear ynformaasje folget.