Tongersdei 12 desimber, 19.30: Lêzing oer froulju yn de Fryske literatuer troch Babs Gezelle Meerburg en Lida Dijkstra, mei in muzikaal yntermezzo fan Tet Rozendal en Tseard Nauta.

Babs Gezelle Meerburg is dosint Frysk oan de NHL. Sy sil fertelle oer hoe’t Waling Dykstra Fryske skriuwsters oanset hat ta it skriuwen en it publisearjen. De rol fan Waling Dykstra wie sawisa al tige stimulearjend foar literatuer en toaniel. 

Sjongeres Tet Rozendal makket har comeback op de Fryske planken, dêr’t sy earder op skittere as Mata Hari en as Lily Marlene. Diskear fersoarget sy in koart optreden mei in stik as wat lieten fan Waling Dykstra. Sy wurdt dêrby begelaat troch har pianist Tseard Nauta.

Lida Dykstra is in Fryske skriuwster dy’t libje kin fan ‘e pinne. Sy publisearret sawol yn it Frysk as yn it Hollânsk. Lida is boppedat skoalskriuwster om bern te stimulearjen om te skriuwen. Sy siet lêsten 25 jier yn it fak en kin dus grif genôch fertelle oer hoe’t it is om full-time skriuwer te wêzen yn dizze tiid. 

Op de foto: Lida Dykstra. foto: Tresoar, Haye Bijlstra.

21-11-2019 - 22-11-2019.

'Unknown Grounds' is a two-day performative-symposium taking place in Obe on the 21st and 22nd of November that rethinks the traditional form of the academie symposium, organized by art initiative VHDG and Frisian historical and literary centre Tresoar. The event, which is curated by artist Flora Reznik, combines academie inquiry with (performative) arts in new and surprising ways. International researchers, artists and thinkers will facilitate questions about the foundations of our society and notions such as ground, territory, identity, open community (iepen mienskip) and the commons. Through workshops, performances and guided conversations we will immerse ourselves in an experience of embodied collective thinking. 

'Unknown Grounds' is open for anybody who likes an intellectual challenge and is ready to join an intimate space for reflection and exchange. Applications can be sent until 15 October, after which a selection of up to 25 participants will be made. Participants are expected to read 6 short texts written by the contributors, which we will discuss in depth during the event. The working language is English. For more information about the application process and program, please check www.unknowngrounds.nl

Dates
Event: 21 & 22 November 2019.
 Open call for participants: 9 September – 15 October 2019

More information: www.unknowngrounds.nl

15-11-2019 19:00 oere.

Op dizze provinsjale ferhalejûn wurdt in ferfolch jûn oan it súksesnûmer fan Kulturele haadstêd fan ferline jier. Obe docht dêr graach oan mei. De hiele jûn wurde hjir ferhalen ferteld yn de trant fan de ‘winterjounenochten’ fan Waling Dykstra. De jûn yn Obe hat dan ek as subtitel: ‘Winterjûnenocht anno 2019’. Dizze aktiviteit is ûnderdiel fan de tentoanstelling ‘Waling Dykstra – Foarútgong’.

Hein Jaap Hilarides docht de ôftraap en Karen Bies docht mei foar 'Oare Wurden/Other Words'. Dêrnei trede skriuwers en kursisten fan de kursus ‘Foardrage’ op.

Der sil op dizze jûn ek in boekje mei bydragen fan Oare wurden presintearre wurde. It boekje is fergees foar abonnees fan tydskrift De Moanne en is op de jûn sels ek te krijen.

19:00 oere – Iepening oer ‘Oare wurden’
19:05 oere – Hein Jaap Hilarides fertelt in fragmint út syn ferhaal fan ‘Oare wurden’
19:20 oere – Karen Bies fertelt in fragmint út har ferhaal fan ‘Oare wurden’
Dêrnei folgje artysten dy't de kursus Foardrachtkeunst folge hawwe:
19:35 oere – Renske de Boer
19:50 oere – Hedwig Bakker
20:05 oere – Sipke de Schiffart
20:20 oere – Ciska Noordmans
20:35 oere – Ydwine van der Veen
20:50 oere – Renske de Boer
21:05 oere – Hedwig Bakker
21:20 oere – Sipke de Schiffart
21:35 oere – Ciska Noordmans
21:50 oere – Ydwine van der Veen

NB. Dy tiden binne in rjochting en kinne feroarje.

Tresoar nûget jo út foar de presintaasje fan Lêsber Fryslân/ Leesbaar Friesland op snein 10 novimber, fan 14:30 oere ôf.

De kleurrike literêr-geografyske kaart fan de provinsje Fryslân en de stêd Ljouwert dêr't hûnderten Fryske, Nederlânske en ynternasjonale skriuwers har spoaren op achterlitten ha is klear! Graach wolle wy it momint fan ûntbleating mei jo fiere.

Jo kinne jo oanmelde by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. foar 3 novimber.

Programma
14.30 Ynrin Tresoar
15.00 Start programma mei Dichter des Vaderlands Tsead Bruinja, trûbadoer Jaap Louwes, literatuerwittenskipper en Leesbaarredakteur Louis Stiller
ca 15.45 hilaryske Lêsber Fryslân-kwis
16.00 Buorrel en kaartferkeap

27-10-2019 14:00-16:00 

Wat is der moaier as om mei-inoar te sjongen of lekker nei Fryske lieten te harkjen? Wiebe nimt de besikers mei op reis by Fryske evergreens en meisjongers del. Mei spesjaal omtinken foar it ferneamde liet dat Waling Dykstra skreaun hat: ‘Wat bisto leaflik rizende simmermoarn.’

Dizze aktiviteit is ûnderdiel fan de tentoanstelling 'Waling Dykstra - Foarútgong'.