Moanne fan it Fryske Boek hast los!


Sneon 2 maart is de iepening fan de Moanne fan it Fryske Boek yn Neushoorn mei it Fryske Boekebal.
Organisaasje Boeken fan Fryslân. Start 20.00, frije tagong.

Jelle Brouwer in heit út tûzen
twa lêzings yn Tresoar

Op freed 25 jannewaris om 15.30 komme Hindrik Brouwer en Goffe Jensma te sprekken yn de Gysbert Japicseal yn Tresoar.  Twa útienrinnende lêzings oer: Brouwer as heit en famyljeminsk èn Brouwer as wittenskipper en bewegingsman en de betsjutting fan Brouwer foar de Fryske kultuer en wittenskip.

Foto: Niels Westra

Freedte jûn 2 novimber is de Nacht fan Quatrebras hâlden yn Tresoar. Leafhawwers fan it tiidskrift dat tusken 1954 en 1966 bestien hat, kamen op dizze literêre jûn ôf..
Troch it stikken falle litten fan in blompot wie elk by de les. Dichter Arjan Hut en proazaskriuwer Elske Schotanus hiene elk in megafoan dy’t se brûkten om lapen tekst út ‘De greate wrakseling’ fan Hessel Miedema foar te dragen. De hiele jûn troch waard tuskentroch tiid ynlaske om wer in part út it gedicht te lêzen.
Eksperiminteel dichter fan ‘e earste oere Josse de Haan, wie út Spaansk Baskelân nei Ljouwert ta kaam om te fertellen oer de Quatrebrastiid (it meitsjes fan kollaazjes wie tige wichtich) en om it earste eksimplaar fan de Anarky’s yn ûntfangst te nimmen. In werprinte fan de anarky’s dy’t foar in grut part hânmakke wiene ‘yn syn tiid’. Hy joech syn offisjele earste eksimplaar oan syn pakesizzer Dagmar, sadat sy ek in idee krige wat pake eartiids makke hie.

Fryske literatuer – lêzingesearje

Kom yn ‘e kunde mei de Fryske literatuer op in leechdrompelige wize. Dbieb en Tresoar ha de lapen gearsmiten om yn ‘e mande lêzings oer literêre ûnderwerpen te jaan yn novimber fan 2018. Untdek werom as Fryske skriuwsters minder faak yn ‘e prizen falle, wat de rol en it belang is fan fisuele poëzy en watst dwaan kinst om Fryske literatuer oantreklik te presintearjen by learlingen fan it fuortset ûnderwiis. De trije lêzings wurde yn ’t Frysk jûn. Tanksij stipe fan in Nederlânsktalige Powerpointpresintaasje binne de lêzings ek goed nei te kommen foar tahearders dy’t it Frysk minder goed behearskje.

Lêzing oer Joost Halbertsma
Snein 14 oktober de middeis om 14.00 is der in lêzing yn Tresoar oer Joost Halbertsma mei meiwurking fan Alpita de Jong, Jelle Krol en Eddy van der Noord

Skimersône en loftkastielen
Yn dialooch mei Escher

Foar it 25-­jierrich jubileum fan ‘Grafiek­platform VOG' wurkje Fryske dichters gear mei keunstners.
De dichters Pieteke de Boer, Janna van der Meer, Lida Dijkstra, Henk Nijp, Beart Oosterhaven, Marije Roorda, Remco Kuiper en Paul van Dijk ha gedichten makke en dêr ha grafyske keunstners in totaalbyld fan makke.