Börtersgrut
Joël Hut
De Sudjouwerij, 2020

  • liene by Tresoar [link folget**]
  • Liene by de iepenbiere bibleteek [link folget**]

De raven
Elske Schotanus
Afûk, 2020

  • liene by Tresoar [link folget**]
  • Liene by de iepenbiere bibleteek [link folget**]

iisbaan yn 'e maaitiid
Ferskate dichters
uitgeverij louise, 2020

  • liene by Tresoar
  • Liene by de iepenbiere bibleteek [link folget**]

Warkeweet!
Gjalt de Groot
Uitgeverij Louise, 2020

  • liene by Tresoar [Link folget**]
  • Liene by de iepenbiere bibleteek [Link folget**]