sân Wylgen
Baukje Wytsma
afuk, 2010

Wat ik sjoen ha, ha ik net sjoen wat ik witten ha, ha ik noait witten. Mei lytse skokjes gliidzje ik tsjin de brekbere muorre fan de tiid.

De wrakseling tusken ôfstân en bining, tsjin de eftergrûn fan har bestean op it Fryske plattelân, is in wichtich elemint dat trochklinkt yn de poëzij fan Baukje Wytsma. Yn har njoggende, mear tematyske dichtbondel Sân Wylgen stiet it libben yn in lytse mienskip sintraal. Werkenber tichtby, mar mei ferrassende fiergesichten.

 

Oaren oer dizze titel
Jelle van der Meulen, Friese Literatuursite