tsjang tsjin tiid
ate grypstra
Afûk, 2010

Tsjang wurdt op skoalle troch in pear jonges pest, omdat er oars is as de oaren. Dat makket him lilk en fertrietlik. Gelokkich kin er altyd by syn pake op ferhaal komme. Dy wennet yn in keamer boppe it Sineeske restaurant fan Tsjang syn heit en mem. It is in prachtige keamer mei hûnderten boeken, moaie Bonsai-beamkes en allerhanne mysterieuze foarwerpen. Pake hat by al dy dingen wol in ferhaal. Soms beweart er sels dat se magysk binne. Soe der miskien in oplossing foar Tsjang syn pestprobleem tusken sitte kinne?

Lêsboekje by Studio F-metoade.


Oaren oer dizze titel