Torpedo's los
Anne Feddema
Bornmeer, 2010

Torpedo's los is de tredde bondel fan dichter-skilder Anne Feddema. Lykas yn syn eardere bondels betsjinnet Feddema him fan deselde stylmiddels dy't er brûkte yn syn eardere bondels Slapstickiepenbierings en Reidhintsje op 'e Styx. Ek no in ryk ferskaat oan troch de dichter bewûndere keunstners en taalymprovisaasje, lykas yn ûndersteand gedicht:

Is it Mao? Mao syn Dong?
Nee, It is Mao, Mao Zedong
Syn tong? nee, Zedong.

Oaren oer dizze titel
Eppie Dam, LC 05-11-2010
Jelle van der Meulen, Friese-literatuersite