tongfal
EDWIN DE GROOT
bornmeer, 2010

Tongfal is de twadde bondel fan Edwin de Groot. Yn de skiften komme ûnderwerpen as oarloch, natuer, leafde en dea oan 'e oarder. Sa dichtet De Groot oer de dea fan syn heit:

Midwinter en hy waard wei.
Bûten joech de froast amperoan azem,
dochs de kachel baarnde fûl.
Hy wie kâld.

Oaren oer dizze titel
Eppie Dam, LC 08-10-2010 (besprek)
Cornelis van der Wal, FD 06-11-2010 (besprek)