Spegel fan Fryslân
reinder brolsma
friese pers boekerij, 2010

Reinder Brolsma fûn syn ynspiraasje by de gewoane minsken dy’t er yn it deistich libben meimakke, by arbeiders, swalkers, lytse boeren, fervers en winkellju. Yn de grutte samling ferhalen en sketsen dy’t no yn Spegel fan Fryslân publisearre wurdt, is in part fan syn wurk byinoar brocht. Klassiken as De gernier en Striid binne opnommen mar ek hiel wat ferhalen dy’t nea earder yn boekfoarm ferskynden.

De earste ferhalen datearje al út 1919, it lêste út 1937. Troch Spegel fan Fryslân krijt de lêzer in goed byld fan de ûntjouwing fan it skriuwerskip fan Reinder Brolsma.

Oaren oer dit boek
Sietse de Vries, LC 24-09-2010 diel 1, diel 2 (Ulke Brolsma oer Reinder Brolsma)
Sietse de Vries, LC 22-10-2010