De Fuery
bouke van der hem
utjouwerij fryslân, 2010

Yn De Fuery draait it om utersten, it haad fan de biblioteek yn it ferrinnewearre Delfsyl dy’t in ferhâlding krijt mei de ûnderoannimmer by de ferbouwing. Hy is de bastertsoan fan in earste generaasje Turkske gastarbeider, opgroeid by mem yn Stiens. ‘Om syn NL-eksamen ôf te lizzen’ gong er frijwillich yn tsjinst en op fredesmissy nei Bosnië. Dêr't er net sûnder wanen foarwei kaam. Sy sjocht harsels as ‘te âld foar in nêst en te broazel foar in backpack, mar heftich yn foar wat leven’; se upgrade har bestean. Yn ‘De Fuery’ giet it fierders om de heitefiguer, ôfwêzich en dochs oerhearskjend. Mei op ’e achtergrûn de twang dy’t fan syn geloof útgiet.

Oaren oer dizze titel
Jelle van der Meulen, Friese Literatuursite
Jetske Bilker, LC 15-10-2010
Jaap Krol, FD 21-05-2011