De Wuttelhaven del
steven h.p. de jong
friese pers boekerij, 2010 (tredde printinge)

foar De Wuttelhaven del. De earste printing ferskynde yn 1989.

Fan frou Sybrigje Greta van der Goot (b. 1937), de oarehelte fan de skriuwer, ferskynde yn 2013 it boekje Kinderbeelden uit de Tweede Wereldoorlog, har jeugdoantinkens oan de oarlochsjierren. It waard skreaun nei oanlieding fan De Wuttelhaven del. 

Oaren oer De Wuttelhaven del
Anne Wadman, Frysk en Frij part 1, 08-04-1989
Anne Wadman, Frysk en Frij part 2, 15-04-1989
Jan Wybenga, LC 21-04-1989
Jitske Kingma, fraachpetear mei de auteur, FD 29-04-1989
Rients de Boer, FD 06-05-1989
Henk van der Veer, Sneeker Nieuwsblad, 08-06-1989
Doeke Sijens, Trotwaer, 1989, side 266-269
Bouke Oldenhof, Hjir 1990, nr. 2, s. 24-33
Jan Kroes, fraachpetear by Gysbert Japicxpriis, LC 21-08-1992
Jelle van der Meulen, Friese Literatuursite
Griene Tsiis op Sirkwy, 28-05-2010