It genoatskip
lieuwe pietersen
kffb, 2010

In jonge frou is op ’e syk nei it ferline fan in ferstoarne buorman. Se fernimt al gau dat der minsken binne dy’t dat net op priis stelle. It wurdt har stadichoan dúdlik dat de man yn ‘e besnijing fan de frijmitselerij wie en se freget har ôf oft it riedsel om syn libben hinne dêrmei te krijen hat.

Oaren oer dizze titel
Yvonne Dijkstra, FD 10-07-2010