De kweeste fan ridder Pieter ‘Geef-mar-Linich’ fan Skingen
geart Jan tigcheldam (pseudonym fan geart tigchelaar en dirk jan muntendam)
skanomodu, 2010

Ridder Pieter fan Skingen lit syn Grinzer Ridderoarder stjoerleas efter wannear’t de Afûk (Alderferskuorrendst Unbidige Kening) de macht grypt. De heechste hearsker fan de ridderoarder, in nommele Greve, stjoert twa fan syn dapperste ridders deropút om Ridder Pieter te sykjen. Wat is de rol fan in âld tsjoender, in frouwe yn in sylboat en hoe komme de Goaden yn dit ferhaal oan har gerak?
By gelegenheid fan it ôfskie fan har dosint Frysk oan de RUG, Pieter Breuker, makken twa fan syn studinten him de haadpersoan fan in midsieusk ferhaal.

Oaren oer dizze titel