Kofje ferkeard
margryt poortstra
afûk, 2011

De earste yndruk fan minsken seit faak neat oer wat harren dwaande hâldt. De ferhalen yn dizze bondel lizze bleat wat ûnder it oerflak leit.
De Vietnamese wurknimmer blykt net de man te wêzen dêr't er him foar útjoech.
Yn it pak fan Sinteklaas sit in man dy't lêst hat fan ’e penopauze.
De barbypoppe is iensum en de moedige soldate sit finzen yn har bangens.
Emoasjes dy’t derûnder holden wurde, moatte in kear, as by de erupsje fan in fulkaan, in útwei fine.

Shortlist Rink van der Veldepriis 2012

Oaren oer dizze titel
Doeke Sijens Ljouwerter Krante 25.11.2011
Geart Tigchelaar, koart sinjalemint op Ensafh 23-12-2011
Jetske Bilker op Sirkwy 10.2.2012
Jaap Krol op De Moanne 01-06-2012