RÊdbâd - kronyk fan in kening
willem schoorstra
friese pers boekerij, 2011

Rêdbâd wie in legindaryske Fryske kening oan de ein fan de sande en it begjin fan de achtste ieu nei Kristus. Hy libbe fan 648 oant 719. De namme fan de hearsker is oant hjoed de dei ta bekend bleaun yn alle Fryslannen. Oer syn libben en dieden is net safolle bekend, alteast wat de feiten yn skreaune boarnen oanbelanget. Rêdbâd, de soan fan Aldgillis, wie de lêste grutte heidenske kening. Oant syn dea ta hat er fûleinich striid levere tsjin it kristendom.

Omt der net safolle bekend wie oer it hâlden en dragen fan kening Rêdbâd hat Willem Schoorstra syn libben spegele oan dat fan in tiidgenoat, de Frankyske hearsker Pepyn fan Herstal. De Fryske kening sleat om 700 hinne frede mei de Frankyske hofmeier. Syn dochter Theudesinda troude sels mei de soan Grimoald fan Pepyn. Mei it kombinearjen fan feit en fiksje skreau Schoorstra de kronyk fan in kening yn de foarm fan in histoaryske roman.

Shortlist Rink van der Veldepriis 2012

Boek fan de Moanne oktober 2013

Oaren oer dizze titel
Hedwig Terpstra, Ensafh 15-04-2011 (fraachpetear)
Sietse de Vries, LC 29-04-2011 (fraachpetear)
Jetske Bilker, LC 20-05-2011
Geart Tigchelaar, Ensafh 10-6-2011
Jaap Krol, De Moanne, 01-07-2011
Geart Tigchelaar, Ensafh 2011, nr. 4, s. 35-40
Brosjuere 10 books from Friesland 2016

 

De skriuwer oer it boek

'ResponsiveMedia' plugin by Geoff Hayward.