ikarusblau
greet andringa
friese pers boekerij, 2011

 Tys, in learaar wiskunde, groeide as bern op yn in idealistyske santiger jierren-kommune mei allegear folwoeksenen en yngewikkelde relaasjes. Mar as Tys en Immy ferhuze binne nei in lyts doarp en se foar it earst in berntsje ferwachtsje, begjint it ferline yn Tys om te spoekjen. De fraach wa’t syn echte heit is, krijt him hieltiten mear yn ’e besnijing.

Oan Bibi, syn mem, kin er net mear freegje hoe’t it sit, want sy is stoarn. Wat hat no krekt de rol west fan Wouter, de garismatyske lieder fan de lytse mienskip en wat dy fan Teun en Pete. De syktocht fan Tys bringt him tichter by syn oarsprong en by syn frou Immy.

Oaren oer dit boek
Jetske Bilker, Ljouwerter Krante 19-08-2011
Henk van der Veer, Friesland Post sept 2011
Yvonne Dijkstra, FD 03-12-2011
Jelle van der Meulen, Friese literatuursite
A.IJ. van den Berg, Boeklog 15-03-2012
Hedwig Terpstra, Ensafh. 03-02-2012 (fraachpetear)