De treastfûgel
hylke speerstra
bornmeer en tresoar / it fryske boek, 2011

Yn dizze novelle folget de skriuwer it spoar fan twa earme famyljes út Hichtum. De iene húshâlding stapt yn 1911 op ’e boat nei Amearika en kin yn it droege en stienearme Súd-Dakota earst amper oerlibje. Uteinlik wurde se Amerikaan mei de Amerikanen. De oare húshâldig siket syn heil yn Dútslân, net allinne as arbeider yn it boerebedriuw, mar ek polityk. Foar dizze famylje wurdt it in swalkjend bestean tusken Fryslân en it Dútse grinsgebiet. Neikommelingen út de tredde generaasje fan de famyljes belânje yn 1945 oan it oarlochsfront, de iene as ferliezer, de oare as oerwinner. Beide tôgje se de ferskrikkingen fan it oarlochsgeweld oan de ein ta mei. Yn 2013 ferskynde in nije, wiidweidiger ferzy fan it boek.

Oaren oer dizze titel
Jetske Bilker, LC 16-09-2011
Sietse de Vries  LC 16-09-2011 (fraachpetear mei Hylke Speerstra)
Jaap Krol, FD 15-10-2011
Henry Baron, World Literature Today, Jan-Feb 2012, The Free Library
Brosjuere 10 books from Friesland
Sietse de Vries, LC 28-09-2016 (oer Ingelsktalige útjefte)