hûnewacht
SIMON OOSTING
bornmeer, 2007

Hûnewacht is de twadde bondel fan dichter Simon Oosting. Ferdield oer fjouwer skiften giet de dichter op syk nei oantinkens oan wa't er ferlear en bereizget er de wrâld om libben en dea te ferkennen, dit yn frije (proaza-)gedichten, in foarm dy't Oosting yn syn earste bondel ek al brûkt hat. Sels typearret Oosting syn wurk sa: 'De kearn fine yn it deistige gean en kommen, it werkenbre oantsjutte yn it bysûndere en it bysûndere yn it werkenbre, dat komt hieltyd wer boppe driuwen yn myn dichtwurk'.

Oaren oer dizze titel
Eppie Dam, LC 26-04-2013
Jelle van der Meulen, Friese-literatuursite