knipperke
lida dykstra (Yllustraasjes Natascha Stenvert)
tresoar/afûk, 2012

Knipperke is in printeboek dat Lida Dykstra en Natscha Stenvert makken as Aksjeboek foar bern yn de Moanne fan it Fryske Boek fan 2012. By útjouwerij Moon ferskynde de Nederlânske oersetting, Dutje. Yn 2013 wie Knipperke ien fan de fjouwer nominaasjes foar de Simke Kloostermanpriis.

It ferhaal spilet yn in dassehol yn de winter. Heit Daks en mem Durkje lizze lûd te snoarkjen. Mar lytse Epke wol gjin knipperke dwaan. Hy hat hûnger. Hy moat pisje. Hy sangeret en rint fuort. Har rie te ’n ein besykje de âlden him sa wurch te meitsjen dat er him wol deljaan moat. Se hinkelje mei him, fuotbalje, dogge weikrûperke en bokjespringe. Mar oft dat helpt…

Mear oer dit boek
Signalearring, LC 07-09-2012
Tante Tjits, webside 14-01-2015