in kop as in almenak
Elske hindriks
Afûk, 2013

 

Yn de jierren fyftich koenen skûtsjeskippers wier net mear fan de wyn libje. Se stapten op ’e wâl en sochten nije wegen. De ferhalen en de tradysjes bleaunen oan board fan de âlde skippen. Yn In kop as in almenak besiket in dochter út in laach fan skippers de ferhalen fan har beide âlden nij libben yn te blazen. Sadat net alles ferlern gean sil.

De skriuwster (de namme is in pseudonym) begûn al yn de simmer fan 2012 in aparte iepenbiere Facebook-side ‘In kop as in almenak’ om oer har boek te fertellen. Mei it ferskinen derfan op 2 april 2013 waard de side in middel om de mooglike lêzers ek te berikken fia Facebook.

Boek fan de Moanne, septimber 2014

Nominaasje shortlist Gysbert Japicxpriis 2015
Artikel op site Letterenfonds, 20-08-2015

Oaren oer dizze titel
Sietse de Vries, LC 19-04-2013 (fraachpetear)
Abe de Vries, FD 02-05-2013
Doeke Sijens, LC 19-07-2013
Meindert Reitsma, De Moanne 15-08-2013
Tryntsje van der Steege, Ensafh. 07-09-2013
Jelle van der Meulen, Friese literatuursite
Jaap Krol, FD 18-01-2014
Koos Tiemersma, 23-05-2014
Jaap Krol, FD 09-09-2015


De skriuwster oer In kop as in almenak

'ResponsiveMedia' plugin by Geoff Hayward.Sigrid Kingma oer In kop as in almenak

'ResponsiveMedia' plugin by Geoff Hayward.

 

Literêre jûn 8 septimber 2015 yn Tresoar.
Presintator/ynterviewer is Asing Walthaus.