no moatst hearre!
gjalt de groot
bornmeer, 2013

Fjildman en rasferteller Gjalt de Groot nimt de lêzer mei nei de frije romten fan mins en bist, dêr’t de hertslach fan it libben direkt en sûnder franje te fielen is. Sterke stikken oer doarpsfigueren as Jehannes-iel, oer in jonkje dat in broedsje ferspilet en sa in hiele feesteapel misrint. Ek fynt men it ferhaal fan de moaie, ynleave fiskersdochter Marije en in kafeehâlder dy’t gjin wrakke stuollen hat, mar fêststelt dat de minsken te dik wurde. Mear as fyftich ferhalen.

Oaren oer dizze titel
Doeke Sijens, LC 13-12-2013