frozen moonlight yn myn hannen
josse de haan
elikser, 2013

Frozen moonlight yn myn hannen, tipelje mei wurd en byld befettet wurk fan de lêste fiif jier. De bydragen binne meast yn it Frysk mar ek yn it Nederlânsk en yn it Ingelsk: resinsjes, literatuerkritiken, polemiken, skôgingen, poëzy, anarky’s (visuele poëzie), analyses en essays, primaire en sekundêre literatuer. Guon stikken binne earder ferskynd, û.o. yn literêre tydskriften, oare binne nij. It boek befettet in nijsgjirrich stikje literatuerhistoarje en jout in moai byld fan it grutte tal registers dat dizze rjusidige auteur en Gysbert Japicxpriiswinder allegear bespylje kin. Dit boek kin sjoen wurde as in ferfolch op Kastanjes poffe en Kidelstiennen heine en slaan.

Oaren oer dizze titel
Abe de Vries, FD 12-10-2013 diel 1 en diel 2
Jelle van der Meulen, Friese literatuursite
Eeltsje Hettinga, De Moanne 28-08-2014