De smaak fan alsem
anders m. rozendal
kffb, 2013

Somtiden is it libben bitter as alsem. Dat ûnderfine de trije haadfigueren fan dizze roman, Date, Leonard en Jair, ek. Date wurdt troch de minsken mijd; hy beslút in die te stellen dêr’t noch lang oer praat wurde sil. Leonard set him fol idealisme yn om jonge bern in better libben te besoargjen. Mar dan komt der in kear. Jair wenne prachtich oan ’e lytse wadi yn it Tibesti-berchlân. Mar as de ‘dei fan de Satan’ kommen is, ferlit er syn foarfaars grûn en flechtet nei Europa.


Oaren oer dizze titel
Jaap Krol, FD 26-10-2013