om doutzen
rommert tjeerdsma
kffb, 2013

Fryslân yn ’e tritiger jierren fan de foarige ieu: krisistiid, mei alle dagen lange rigen wurkleazen foar it stimpellokaal. Doutzen wennet mei har âlden efterôf yn it lân, dêr’t har heit mûnder en lytsboer is. Sibe is in jongkeardel dy’t in âld Chevrolet keapet en in molkrit begjint. Syn freon Wytse kriget ferkearing mei de dochter fan in NSB’er en rekket alhiel yn ’e besnijing fan dy beweging. Sûnder erch giet Sibe dêr stadichoan yn mei. Dan moetet er Doutzen…

Yn 2015 en 2019 ferskynden de oare twa boeken fan dizze trilogy.

Oaren oer dizze titel
Doeke Sijens, LC 05-04-2013