om it hurdst
Jan schotanus
AFûK, 2014

Flakby de freonen Jaap en Durk komme nije minsken op ‘e pleats te wenjen. It famke Ingrid hat in skelter en ek Jaap krijt de langferwachte skelter op ‘e jierdei. Wa kin it hurdst by de kuilbulte del? Lêsboekje by de Studio F- metoade. Mei yllustraasjes fan Natascha Stenvert.

Oaren oer dizze titel