it achtslaan wurdich
Meardere auteurs
kffb, 2014

Dizze ferhalebondel – in nijsgjirrige miks fan fiksje/non-fiksje/reisferhaal – is ta stân kommen fanwegen it 80-jierrich jubileum fan de KFFB yn 2014. Yn 2013 hat it bestjoer fan de KFFB in ferhalewedstriid útskreaun. Fan de ferhalen dy’t ynkamen, krigen de acht heechst wurdearre in priis en in plakje yn dizze bondel.

Mei bydragen fan:
Hedzer T. Hooijenga
Rommert Tjeerdsma
Pieter Breuker
Grytsje Kingma
Yttje Cnossen
Ytsje Hettinga
Wytske Bakker
Anders M. Rozendal


Oaren oer dizze titel
Doeke Sijens, LC 28-05-2015