skeind ferline
douwe de graaf
Afûk, 2014

Skeind ferline is it libbensferhaal fan Romke Pasman, berne yn 1933, dy’t opgroeit sûnder syn heit, dy’t al foar de oarloch nei Dútslân ôfset is. It tekenet Romke, en ek lettere tsjinslaggen kin er net ferwurkje. Oan de ein erfaart er syn libben as fergriemd.
Dizze roman is it debút fan Douwe de Graaf, dy’t earder al in oantal lokaal-histoaryske boeken skreau.

Boek fan de Moanne maart 2015

Oaren oer dizze titel
Geart Tigchelaar, op Ensafh 15-11-2014
Doeke Sijens, LC 05-12-2014