Brief út it ferline
nelly jongsma-de jong
kffb, 2014

As jo, lykas Afke Bouma, wees binne, krije jo yn it libben net safolle waarmte. Dêrom is Afke bliid dat sy, troch it gouden earizer fan har oeroerbeppe, yn kontakt komt mei in famylje op Jellema-State. Foaral mei de bern kin se goed opsjitte, dêr is se wiis mei en se fielt har dêr thús. Spitigernôch is it net sa moai as it liket, want der is ek kriminaliteit. Afke moat flechtsje, is sels yn har eigen hûs net feilich. It blykt dan ek noch, dat der by de plysje in ferkearden tusken sit. Is dan it lok, dêr’t se altyd op hope en fan dreamde, wol foar har weilein?

Oaren oer dizze titel
Jaap Krol, FD 13-12-2014
Doeke Sijens, LC 28-05-2015