skerp ark
popke popma
afûk, 2015

Skerp ark is de twadde plysjeroman fan Popke Popma. Klaas Hoogendijk en Carla taaste yn in dizige saak, dy’t weromgiet oant yn de oarloch. Wat hat de heit fan Sake doe dien, dat er fusillearre waard? It moat mear west ha as wat swarte hannel, mar gjinien wit it fijne derfan.


Oaren oer dizze titel
Boekpresintaasje Zuid Friesland 25-11-2015
Jaap Krol, FD 05-03-2016