skelter wol in skelter
joke scheffer
AFÛK, 2016

Skelte wol graach in skelter, mar dat mei net fan heit en mem. Fan pake wol, mar oft dat goed giet... In humoristysk printeboek mei in werkenber tema en yllustraasjes fan Anna Sikkes.

Oaren oer dit boek
Fryske Foarlêswike, LC 03-06-2019 (mei audiofragmint)