leech hert yn nij jek
Geart tigchelaar
hispel, 2016

Leech hert yn nij jek is it poëzydebút fan Geart Tigchelaar. Hy krige der yn 2017 de Douwe Tammingapriis foar takend. De sjuery beskriuwt Leech hert yn nij jek as 'in spannende bondel, dêr’t alles yn brûkt en ynset wurdt om goede poëzy te meitsjen en dy’t der beslist om freget faker as ien kear lêzen te wurden'. Yn syn gedichten besiket Tigchelaar syn ferhâlding ta de wrâld om him hinne te definiearjen en sa  in plak foar himsels te beskreppen.

Slachtfee

wy slachten mekoar
snijden bonken út
raanden it smoar yn ‘e maaitiidssinne
waarden wei troch de iepen hikke

Oaren oer dizze titel
Hidde Boersma, Ensafh, jg. 10, nûmer 3 2018, side 55-57
Eppie Dam, LC 11-03-2016 (besprek)
LC 06-06-2017 (takenning Douwe Tammingapriis)
FD 01-07-2017 (útrikking Douwe Tammingapriis)
Sjueryrapport Douwe Tammingapriis