in echte fries
BARTLE LAVERMAN
utjouwerij hispel, 2016

  • liene by TRESOAR
  • Liene by de iepenbiere biblioteek (IS der net)

In echte Fries is in bondel fan Bartle Laverman, mei foto's (Haye Bijlstra) fan skilderijen dy't er eksposearre by Tresoar yn it begjin fan 2016. Yn de 24 gedichten giet Laverman op de fan him bekende wize ûnder oare op syk nei syn identiteit, yn it bysûnder de Fryske:

ik hâld it graach by
skiep en kij
mar ea
ha ik in ljipaai fûn!
dêrom
sa pleitsje ik foar jim’
slút my
yn jimme mienskip
en neam my
ien fan ús

Oaren oer dizze titel
Jelle van der Meulen, Friese literatuursite
Eppie Dam, LC 02-12-2016
Abe de Vries, FD 17-12-2016
Sietse de Vries, LC 09-12-2016 (fraachpetear)